DS ,,U DRÁČKA“

EU-logo 10003

Název projektu: Dětská skupina „U Dráčka“

Reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010228

Realizace: 1. 5. 2019 – 30. 4. 2022

Rozpočet projektu: 4 336 000

Cílem projektu je doplnění chybějící kapacity stávajících institucionálních zařízení zaměřených na péči o děti tak, aby bylo umožněno co nejširšímu okruhu rodičů na Rakovnicku vstoupit nebo vrátit se na pracovní trh, sladit pracovní a rodinný život a předcházet tak sociálnímu vyloučení.

Ve městě Rakovník jsou v současné chvíli zaregistrovány tři dětské skupiny s celkovou kapacitou 38 dětí. Zároveň zde provozuje činnost sedm institucionálních mateřských škol. Ani tolik zařízení nenaplní poptávku rodičů po péči o jejich děti v předškolním věku.

Provozní doba institucionálních zařízení navíc neodpovídá potřebám rodičů. Rodiče, kteří nemohou využít u zaměstnavatele zkrácené pracovní úvazky nebo pracují ve směnném provozu, nemají možnost plného pracovního uplatnění právě z důvodu nedostatečné provozní doby zařízení péče o dítě.

Vysoká cena služby u dětských skupin či jiných komerčních služeb pak opět omezuje velkou část rodičů v možnosti takových služeb využívat.

Realizací projektu dojde k transformaci stávajícího zařízení péče o děti předškolního věku, které má již pětiletou historii, na dětskou skupinu pro veřejnost s kapacitou 12 dětí, to vše dle stávající platné legislativy (č. 247/2014Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění). Tím bude doplněna chybějící kapacita zařízení zaměřených na péči o děti na Rakovnicku, která, dle dostupných informací místní samosprávy a dle poptávky rodičů, v současné době chybí. V rámci projektu bude transformováno a provozováno zařízení péče o děti, které bude sloužit rodičům s vazbou na trh práce.

Zařízení podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Rodiče tak budou v době jejich pracovního uplatnění moci dítě svěřit do odborné péče vyškolených pečujících osob.

Dětský skupina pro veřejnost s kapacitou 12 dětí bude provozována na adrese Pod Nemocnicí 2173, 269 01 Rakovník – v prostorách, které plně odpovídají odpovídajícím legislativním požadavkům.

Plakát_podpora DS ,,U Dráčka – z EU

CO BUDE POTŘEBA :

žádost o umístění dítěte do DS U Dráčka

lékařský posudek-pdf

Smlouva s rodiči -pdf

potvrzení o Zaměstnání (25.5.2019) upraveno-pdf

souhlas s GDPR (25.5.2019) upraveno-pdf

monitorovací list – pdf

co si vzít do Dráčku s sebou 

CENA: =3.300,-Kč/ za měsíc včetně jídla